एक ही ध्यास...
उत्तर मुंबई का सर्वागीण विकास

News & Events

A Karyakata Sammelan of Magahtane Vidhan Sabha

 A Karyakata Sammelan of Magahtane Vidhan Sabha attended alongwith Mahayuti Candidate Shri. Prakash Surve, MLC Shri. Pravin Darekar, MLC Shri. Vilas Potnis, Former MLA Shri. Hemendrabhai Mehta, Shri. Ramesh Gaikwad, Shri. Motibhai Desai at Magahtane, Borivali (E).
My best wishes to Shri. Prakash Surve for winning this election with huge margin.

 

 

 

 

 

Back