एक ही ध्यास...
उत्तर मुंबई का सर्वागीण विकास

News & Events

Development works, had a meeting with DMC Shri. Shankarwar and Prabhag Samiti Chairperson Smt. Leena Daherkar alongwith Corporators Shri. Bala Tawde, Shri. Kamlesh Yadhav, Shri. Prathibatai Girkar, Shri. Vinod Shelar, Shri. Yogesh Varma, Shri. Yunus

development works, had a meeting with DMC Shri. Shankarwar and Prabhag Samiti Chairperson Smt. Leena Daherkar alongwith Corporators Shri. Bala Tawde, Shri. Kamlesh Yadhav, Shri. Prathibatai Girkar, Shri. Vinod Shelar, Shri. Yogesh Varma, Shri. Yunus Khan at BMC office, Kandivali West

Back