एक ही ध्यास...
उत्तर मुंबई का सर्वागीण विकास
About Gopal Shetty

Election Manifesto North Mumbai

Dahisar Vidhan Sabha

Borivali Vidhan Sabha

Magathane Vidhan Sabha

Kandivali Vidhan Sabha

Charkop Vidhan Sabha

Malad Vidhan Sabha